Statuten

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN VAN 15 FEBRUARI 1961,
GEWIJZIGD OP 23 FEBRUARI 1968, 07 DECEMBER 1980, 11 DECEMBER 1998 EN 10 DECEMBER 2004

VZW NOS IUNGIT ACADEMIA –NIA, Koning Leopold I straat 18 , 3000 Leuven
Ondernemingsnummer : 410.376.019
PUBLICATIE IN STAATSBLAD VAN 9 MAART 1961 – BIJLAGE Nr 758 / 81

NOS IUNGIT ACADEMIA (NIA), ACADEMISCHE CLUB TE LEUVEN

Het jaar negentienhonderd eenenzestig, de vijftiende februari.
Vóór mr. Lucien MELLAERTS, notaris met standplaats te 3001 Heverlee.

Zijn verschenen : de heren

 1. RAPORT Alfred-Brixius-Elisabeth, advocaat, wonende te 3200 AARSCHOT, Elzenhof
 2. DE RAEYMAEKER Victor-Pieter-Louis, advocaat, wonende te 3000 LEUVEN, Jan Stasstraat 18
 3. DE GOEYSE Edmond-Frans-Jan, directeur “Public Relations” aan de universiteit te Leuven, wonende te 3000 LEUVEN, Herbert Hooverplein 8
 4. VAN GRONSVELD Jozef-Arnold-Leonard, ambtenaar wonende te 3010 KESSEL-LO, Tiensevest 79
 5. DEVLIES Paul-Charles-Ludwine-Remi, geneesheer, wonende te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 143
 6. DUMON Amaat-Gustaaf, professor aan de universiteit, wonende te 3001 HEVERLEE, Vanden Bemptlaan 16
 7. GULLENTOPS Frans-Benoit, geoloog, wonende te 3000 LEUVEN, Frans Vermeylenstraat 5
 8. VALKENBORGH Michiel-Gerardus-Antoon-Maria, leraar, wonende te 3000 LEUVEN, Bogaardenstraat 13
 9. VAN BOUCHOUT Jan-Frans-Vincent, professor aan de universiteit, wonende te 3001 HEVERLEE, Leopold-III-laan 45
 10. VERBIST André-Philippe-Marin, advocaat, wonende te 3000 LEUVEN, Brusselsestraat 26
 11. VERMEERSCH Pierre-Emiel-Cyrille, apotheker, wonende te 3001 HEVERLEE, Vanden Bemptlaan 15
 12. VERMEERSCH Jacques-Francis-Germain-Gabriel, advocaat, wonende te 3000 LEUVEN, Vaartstraat 31
 13. TORDEURS Jean-Baptiste-Marie-François, geneesheer, wonende te 3000 LEUVEN, Leopold Vanderkelenstraat 39
 14. NELIS Ferdinand-Hubert-David, advocaat, wonende te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 95
 15. DE RAEYMAEKER Prosper-Marie-Louis, leraar, wonende te 3001 HEVERLEE, Naamsesteenweg 161
 16. LENS Willy-Charles-Augustin, advocaat, wonende te 3000 LEUVEN, Naamsevest 161
 17. BASTIN Leopold-Armand, nijveraar, wonende te 3000 LEUVEN, Brouwerstraat 5

Allen van Belgische nationaliteit
Welke verschijnenden ons hebben aangezocht bij deze akte de statuten op te maken van een vereniging zonder winstoogmerken, die zij onder hen verklaren op te richten overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig.

Standregelen van NOS IUNGIT ACADEMIA, vereniging zonder winstoogmerken.

Academische Club Leuven

Volgens akte verleden voor notaris L. MELLAERTS, op 15 februari 1961.

TITEL I – NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

 • art. 1 De vereniging neemt als benaming aan : NOS IUNGIT ACADEMIA, Academische Club.
 • art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 3000 Leuven, Koning Leopold I straat 18, in
  het gerechtelijk arrondissement Leuven (5).
 • art. 3 De vereniging heeft ten doel :
  het ontwikkelen van een Vlaams gezelschapsleven : bijvoorbeeld door gemeenschappelijke bijeenkomsten, het bezit van een eigen lokaal, en cultu-rele en wetenschappelijke vergaderingen en werking (3).
  het bevorderen van contacten met universitaire kringen en personen uit andere steden of landen.
  het samenwerken met plaatselijke Vlaamse verenigingen en studentenverenigingen.
 • art. 4 De duur van de vereniging is onbeperkt. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

terug naar boven

TITEL II – LEDEN

 • art. 5 Alleen fysische personen kunnen lid worden van de vereniging, als gewoon of buitengewoon lid. Zij moeten in elk geval de in art. 3 aangeduide doelstelling van de vereniging onderschrijven.
  komen in aanmerking als gewoon lid : alle houders van een diploma van master of gelijk waardig niveau (universiteit of hogeschool).
  Het aantal gewone leden mag niet lager zijn dan drie (5).
  Personen die aan de voorwaarden onder nr 1 niet voldoen, kunnen als buitengewone leden aanvaard worden wegens hun verdienste in het cultureel, wetenschappelijk of openbaar leven.
 • art. 6 Modaliteiten van aanvaarding.
  Als gewoon lid :
  de kandidaat moet door minstens twee gewone leden voorgedragen worden.
  De raad van bestuur beslist dan over de al dan niet aanvaarding (3) (5).
  Als buitengewoon lid
  Vier gewone leden kunnen een kandidaat als buitengewoon lid voordragen indien deze voldoet aan de bepalingen van art. 5.2. De raad van bestuur beslist over zijn aanvaarding, met een ¾ meerderheid (3) (5).
  De stemming over de aanvaarding van een gewoon of buitengewoon lid is geheim. Alleen het eindresultaat wordt geakteerd (3) (5).
 • art. 7
  De raad van bestuur bepaalt jaarlijks enerzijds het aansluitingsgeld bij het lid
  worden en anderzijds de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.
  Deze bijdragen mogen niet hoger zijn dan :
  a. het aansluitingsgeld 125,00 €
  b. lidmaatschapsbijdrage voor gewone leden 50,00 €
  c. lidmaatschapsbijdrage voor buitengewone leden 125,00 € (3)(5).
  Vrijstellingen
  Een buitengewoon lid is geen aansluitingsgeld verschuldigd en kan door de raad van bestuur vrijgesteld worden van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (5).
 • art. 8
  De bedragen onder art. 7 paragraaf 2 kunnen verhoogd worden door de algemene vergadering beslissend bij gewone meerderheid tot maximum 375 euro ( 3 )(5).
  De bedragen, vermeld in artikels 7 paragraaf 2 en 8 paragraaf 1, zijn gebonden aan basisindex 125 van december 1977 en worden aangepast in evenredigheid met de schommelingen van het indexcijfer ( 3 ).
 • art. 9 Elk lid is steeds vrij zijn ontslag te geven mits schriftelijke kennisgeving. Niet-betaling der bijdrage na twee individuele schriftelijke aanmaningen brengt ambtshalve het ontslag van het lid mee.
  De uitsluiting van een lid om een andere reden kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering. In afwachting kan het geschorst worden door de raad van bestuur ( 2 ). Een ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen en rechthebbenden van een overleden lid hebben geen enkele vordering tegen de vereniging

terug naar boven

TITEL III – BESTUUR

 • art. 10 De vereniging wordt bestuurd door de raad van bestuur, samengesteld uit elf bestuurders, welke door de algemene vergadering verkozen worden voor de duur van drie jaar.
  Alle gewone leden zijn verkiesbaar.
  De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
  De voorzitter van de vereniging wordt onder de bestuurders rechtstreeks door de algemene vergadering verkozen (3).
 • art. 11 De raad van bestuur kiest in zijn schoot drie afgevaardigde-bestuurders, gelast met het dagelijks bestuur der vereniging, met name de ondervoorzitter, de sekretaris en de penningmeester.
  De voorzitter neemt deel aan de bijeenkomsten van het dagelijkse bestuur ( 3 ).
 • art. 12 De algemene vergadering kiest, buiten de raad van bestuur, twee commissarissen belast met het nazicht van de in- en uitgaven en de begrotingen van de vereniging (5).
 • art. 13 Indien een lid, aangeduid voor één van de functies voorzien in de artikels 10, 11 en 12, uit deze functie ontslag neemt, of indien hij als lid van de vereniging wegvalt en daardoor ipso facto ook zijn functie verliest, wordt tot zijn vervanging overgegaan als volgt :
  de voorzitter : de raad van beheer duidt tussen zijn leden een waarnemend voorzitter aan die deze functie vervult tot aan de eerste daaropvolgende algemene vergadering;
  een afgevaardigde bestuurderr : de raad van beheer duidt tussen zijn leden een nieuwe afgevaardigd beheerder aan die het mandaat van diegene die hij vervangt, beëindigt;
  Een bestuurder of een commissaris wordt vervangen door verkiezing op de eerst volgende algemene vergadering . De verkozene beeindigt het mandaat van zijn voorganger (5);
  De algemene vergadering verkiest een nieuwe voorzitter tussen de leden van de overeenkomstig lid 3 hiervoor aangevulde raad van bestuur. De aldus verkozen voorzitter beëindigt het mandaat van zijn voorganger (3 ).
 • art. 14 De raad van bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter. De voorzitter is verplicht de raad van bestuur samen te roepen wanneer drie bestuurders of een afgevaardigde bestuurder er schriftelijk om verzoeken, met aanduiding van de dagorde.
 • art. 15 De raad van bestuur kan slechts geldig beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig zijn. Zijn beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Van de vergaderingen van de raad van bestuur wordt een proces-verbaal opgesteld, ondertekend door de voorzitter en door de sekretaris dat wordt bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.
 • art. 16 De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om de vereniging en haar vermogen te beheren en alle handelingen te verrichten die niet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of door de standregelen. Onder meer, ontvangt hij bijdragen en toelagen, schenkingen, giften en legaten; verkrijgt, verwisselt en vervreemdt alle roerende en onroerende goederen; leent en ontleent met of zonder hypotheek met beding van dadelijke uitwinning, geeft handlichting; sluit alle overeenkomsten, staat giften en schenkingen toe; doet afstand van rechten; treft dadingen, gaat compromissen aan, vertegenwoordigt de vereniging in rechte op vervolging en benaarstiging van één afgevaardigde bestuurder.
  Deze opsomming is niet beperkend.
  De raad van bestuur zal bovendien het reglement van inwendige orde van de vereniging opstellen.
 • art. 17 Het dienstjaar begint de eerste september om te eindigen de eenendertigste augustus; voor de eerste maal op eenendertig augustus aanstaande. De rekeningen van het verlopen dienstjaar en de begroting voor het volgende dienstjaar worden door de raad van bestuur opgemaakt en aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd (5).
 • art. 18 Voor alle akten uitgaande van de raad van bestuur volstaan, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd weze tegenover derden, de gezamenlijke handtekening van twee afgevaardigde bestuurders.
 • art. 19 De voorzitter, of bij zijn afwezigheid, de ondervoorzitter of, indien deze eveneens afwezig is, of indien geen van beiden nog in functie is, het lid van de raad van bestuur dat het langst bij de vereniging is aangesloten, zit de algemene vergaderingen en de vergaderingen van de raad van bestuur voor ( 3 ).

terug naar boven

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERING

 • art. 20 De algemene vergadering, zo statutaire als buitengewone, bestaat alleen uit gewone leden. Buitengewone leden worden op de algemene vergadering uitgenodigd zonder stemrecht (2)(5).
  De statutaire algemene vergadering wordt ééns per jaar gehouden .
  Zij wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen tijdens het laatste kwartaal van het burgerlijk jaar .
  De raad van bestuur mag de algemene vergadering samenroepen telkens hij het nodig oordeelt . Hij moet het doen binnen de twintig dagen, telkens ten minste een tiende der leden er schriftelijk om verzoeken, met aanduiding van de dagorde. De vergaderingen worden gehouden in de plaats, op de dag en het uur die in de oproepingen zijn aangeduid .
  De uitnodigingen worden gedaan bij gewone brief of per elektronische post (5) tot elk lid gericht ten minste acht dagen voor de vergadering. Zij vermelden de agenda.
 • art. 21 De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging.
  Tot haar uitsluitende bevoegdheid behoren :
  de verkiezing van de bestuurders, de voorzitter, en de commissarissen (5).
  de goedkeuring van het budget en van de rekeningen;
  de wijziging van de statuten;
  de uitsluiting der leden;
  de vrijwillige ontbinding van de vereniging.
  de décharge van de bestuurders en van de commissarissen (5).
  Deze bevoegdheden zullen op de jaarlijkse statutaire vergadering worden uitgeoefend.
 • art. 22 Alle gewone leden beschikken over één stem. Geen vertegenwoordiging wordt toegelaten ( 2 ).
  De algemene vergadering gaat geldig door, ongeacht het aantal aanwezigen, behoudens de gevallen voorzien in artikel vijfentwintig.
 • art. 23 De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.
  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
  In afwijking van het voorgaand alinea worden de beslissingen der vergadering, Houdende uitsluiting van leden, slechts genomen mits de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid die hiervoor regelmatig vereist zijn krachtens artikel twaalf van voormelde wet.
 • art. 24 Van de beraadslagingen der algemene vergadering wordt proces-verbaal opgesteld door de secretaris of zijn plaatsvervanger, die het samen met de voorzitter en al de bestuursleden die er om vragen, tekent. Dit proces-verbaal wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering. Het wordt ter kennis gebracht van de leden door neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven (5).

terug naar boven

TITEL V – STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

 • art. 25 Alleen de algemene vergadering kan de statuten wijzigen en de ontbinding der vereniging uitspreken.
  Voor deze beide gevallen dient minstens twee derde der gewone leden aanwezig te zijn.
  Indien de twee derde der gewone leden niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering gehouden, die zal mogen beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen. Tussen deze twee vergaderingen dient minstens een tijdspanne van een maand gelaten.
  De wijziging der statuten kan slechts beslist worden door twee derde van de aanwezige stemmen.
  Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of de doeleinden waar voor de vereniging is opgericht of op haar ontbinding, kan er slechts beslist worden door vier vijfden van de aanwezige leden (5).
 • art. 26 Bij ontbinding beslist de algemene vergadering over de bestemming van het gebeurlijk batig saldo der activa van de vzw, waarbij minstens één vierde dient te gaan naar de vzw KVHV Lovania. De bestemmeling dient een vzw of een stichting te zijn met een maatschappelijk doel dat in de lijn ligt van het maatschappelijk doel van NIA (5).

terug naar boven

TITEL VI – OVERGANGSBEPALING

 • art. 27 Voor de eerste maal worden tot bestuurders aangesteld : de heren Raport; De Raeymaeker Victor Pieter Louis; De Goeyse; Van Gronsveld; Devlies; Dumon; Gullentops; Valkenborgh; Van Bouchout; Verbist en Vermeersch Pierre Emile Cyrille, allen voornoemd die aanvaarden.
  Wordt tot voorzitter aangesteld de heer Raport voornoemd die aanvaardt. En onmiddelijk duiden de elf voornoemde bestuurders, vergaderd in raad van bestuur waarvan zij de totaliteit der leden uitmaken, als afgevaardigde bestuurders aan : de heer De Raeymaeker Victor Pieter Louis, ondervoorzitter; de heer De Goeyse, secretaris; de heer Van Gronsveld, penningmeester allen voornoemd, en die verklaren deze functies te aanvaarden.

terug naar boven

Waarvan akte, opgesteld te HEVERLEE, op datum als boven vermeld, volgens ontwerp voorgelegd.

Na lezing hebben de verschijnenden getekend met ons, notaris.
(volgend de handtekeningen)

Geregistreerd vier rollen, een verzending, de 20ste februari 1961 te Leuven (B.A. & Succ. II), deel 1156, blad 26, vak 17.
Ontvangen 100 frank. De ontvanger (get.) J. CRABBÉ.

BIJLAGE TOT HET BELGISCHE STAATSBLAD dd 09 MAART 1961

(1) Aldus vervangen bij beslissing A.V. van 23/02/1968
(2) Aldus gewijzigd bij beslissing A.V. van 23/02/1968
(3) Aldus gewijzigd bij beslissing A.V. van 07/12/1980
(4) Aldus gewijzigd bij beslissing A.V. van 11/12/1998
(5) Aldus gewijzigd bij beslissing A.V.van 10/12/2004.